Slide

Osuuskunnan säännöt

1 § Toiminimi ja kotipaikka
Osuuskunnan toiminimi on Ylivieskan Vesiosuuskunta ja kotipaikka on Ylivieskan kaupunki.

2 § Toimiala
Osuuskunnan toimialana on rakentaa, ylläpitää ja hoitaa vesihuoltolaitosta ja tarjota vesihuoltopalveluja pääasiassa jäsenille. Osuuskunta voi tarjota vesihuoltopalveluja myös muille vesihuoltolaitoksille.

3 § Jäseneksi ottaminen
Osuuskunnan jäseneksi pyrkivän on tehtävä siitä kirjallinen hakemus hallitukselle, joka päättää jäseneksi ottamisesta. Jäsenyys alkaa, kun hakemus on hyväksytty.

Jos hallitus ei hyväksy hakijaa jäseneksi, hallitus voi alistaa asian osuuskunnan kokouksen ratkaistavaksi.

4 § Muiden kuin jäsenten oikeus käyttää palveluja ja liittyä osuuskunnan verkostoon
Muutkin kuin jäsenet saavat hallituksen hyväksymän sopimuksen tehtyään liittyä osuuskunnan vesihuoltoverkostoon ja käyttää osuuskunnan palveluja.

5 § Sopiminen liittymisestä ja palvelujen käytöstä
Liittymisestä osuuskunnan verkostoon ja osuuskunnan tarjoamien palvelujen käytöstä tehdään kirjallinen sopimus.

Liittymiseen ja palvelujen käyttöön sovelletaan näiden sääntöjen lisäksi edellä mainittua sopimusta, osuuskunnan yleisiä toimitusehtoja ja taksaa tai hinnastoa.

6 § Osuus ja osuusmaksu
Jäsenellä on oltava yksi osuuskunnan osuus jokaista liittymää kohti.

Osuuden nimellisarvo (osuusmaksu) on kolmekymmentä ( 30 ) euroa.

Osuusmaksu on maksettava yhdessä erässä osuuskunnan osoittamalle pankkitilille 30 päivän kuluessa jäseneksi hyväksymisestä lukien.

7 § Liittymismaksu
Osuusmaksun lisäksi suorittaa kukin jäsen jokaista erillistä vesihuoltoliitäntäänsä kohti liittymismaksun.

Liittymismaksun suuruuden päättää osuuskunnan hallitus käyttäen perusteena kiinteistön rakennusluvan mukaista kerrosalaa ja kiinteistötyyppiä, ottaen huomioon kiinteistön käyttötarkoituksen ja sen, mitä vesihuoltopalveluita kiinteistö käyttää.

Liittymismaksu on suoritettava rahassa hallituksen päättäminä erinä ja aikoina viimeistään kolmen vuoden (3) kuluessa liittymisestä.

Jos liittymismaksun perusteena olevat olosuhteet kiinteistöllä muuttuvat liittymismaksun määräämisen jälkeen, liittymismaksua voidaan tarkistaa perusteiden muuttumista vastaavasti osuuskunnan hallituksen päättämällä tavalla.

Osuuskunnan hallituksella on valta päättää, että määrätynlaisista johtoliittymistä ei peritä liittymismaksua.

Jäsen voi siirtää liittymismaksulla saamansa edut kiinteistön luovutuksen yhteydessä sen uudelle omistajalle tai haltijalle. Liittymismaksu palautetaan, kun osuuskunnan palvelujen käyttö lakkaa kiinteistöllä pysyvästi rakennusten poistuessa käytöstä ja liittymissopimus irtisanotaan. Palautettavasta liittymismaksusta vähennetään liittymän purkamisesta aiheutuvat kustannukset. Palautus koskee kuitenkin vain niitä liittymissopimuksia, jotka on tehty ensimmäisen palautusta koskevan sääntömuutoksen voimaantulon, 31.05.1995, jälkeen.

8 § Jäsenten henkilökohtainen vastuu
Jäsenet eivät ole henkilökohtaisessa vastuussa osuuskunnan sitoumuksista tai muista veloista.

9 § Vesihuoltoverkon rakentaminen, kunnossapito ja uusiminen
Osuuskunta huolehtii vesihuoltoverkon rakentamisesta ja kunnossapidosta hallituksen määräämään liittämiskohtaan saakka.

10 § Jäsenen velvollisuudet
Jäsen on velvollinen:

 1. tekemään hallituksen hyväksymän sopimuksen liittymisestä ja osuuskunnan palvelujen käyttämisestä
 2. noudattamaan osuuskunnan hallituksen hyväksymiä kulloinkin voimassa olevia vesihuollon yleisiä toimitusehtoja ja taksaa tai hinnastoa
 3. luovuttamaan osuuskunnan käyttöön korvauksetta maata jäsenten kiinteistölle johtavien osuuskunnan vesihuoltoverkoston rakentamista, korjaamista ja uusimista varten
 4. kohtuullista korvausta vastaan myöntämään osuuskunnalle oikeuden rakentaa, korjata ja uusia maallaan myös muita kuin 3) kohdassa mainittuja vesihuoltoverkostoja.
 5. sallimaan, että hallitus tai sen valtuuttama henkilö tarkastaa vesihuoltoverkostoon liitetyt johdot.

11 § Osuuskunnan kokoukset
Osuuskunnan varsinainen kokous pidetään kerran vuodessa hallituksen määräämänä päivänä ennen toukokuun loppua.

Ylimääräinen osuuskunnan kokous pidetään, milloin hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai se on muutoin lain mukaan pidettävä.

Kokoukset pidetään osuuskunnan kotipaikassa, jollei hallitus poikkeustilanteissa määrää kokouspaikaksi jotakin muuta Suomen paikkakuntaa.

Kokouksessa on kullakin jäsenellä ja jäsenyhteisöllä yksi ääni. Jäsenen äänioikeutta saa valtakirjan nojalla käyttää vain hänen avio- /avopuolisonsa tai heidän vanhempansa tai täysivaltaiset lapsensa tai ottolapsensa. Jäsenyhteisöä voi valtakirjalla edustaa yhteisön valtuuttama henkilö, jolla kokouksessa voi olla vain edustamansa yhteisön ääni. Osuuskunnan kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota kannattaneilla jäsenillä on enemmän kuin puolet annetuista äänistä. Vaalissa katsotaan valituksi se, joka saa eniten ääniä. Mikäli tehtävään on valittavana useampi kuin yksi henkilö, valitaan kukin henkilö erikseen. Äänten mennessä tasan vaali ratkaistaan arvalla, mutta muissa asioissa tulee voimaan se mielipide, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt.

Kokouksen puheenjohtajan on huolehdittava siitä, että kokouksessa pidetään pöytäkirjaa. Ääniluettelo on otettava pöytäkirjaan tai liitettävä siihen. Pöytäkirjaan on merkittävä kokouksessa tehdyt päätökset ja äänestyksen tulos. Jos päätös on äänestyksen tulos, on pöytäkirjaan merkittävä, miten äänet ovat jakautuneet.

Pöytäkirja on kokouksen puheenjohtajan ja vähintään kahden kokouksessa sitä varten valitun pöytäkirjantarkastajan tarkastettava ja allekirjoitettava.

12 § Osuuskunnan varsinainen kokous
Varsinaisessa osuuskunnan kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä vähintään kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja äänten laskijaa
 2. todetaan, onko kokouskutsu toimitettu sääntöjen määräämällä tavalla ja onko kokous muutoin laillinen
 3. esitetään tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus edelliseltä tilikaudelta
 4. päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta ja toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen ylijäämä tai tappio antaa aihetta
 5. päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta
 6. päätetään ylijäämän käyttämisestä
 7. määrätään hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten palkkiot
 8. valitaan tarvittavat jäsenet hallitukseen
 9. valitaan tarvittaessa vähintään kaksi tilintarkastajaa ja heille henkilökohtaiset varamiehet
 10. määrätään, missä sanomalehdessä kutsu osuuskunnan kokoukseen julkaistaan
 11. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

13 § Kokouskutsu
Kutsu osuuskunnan kokoukseen toimitetaan jäsenille aikaisintaan kahta kuukautta ennen kokousta ja vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta ilmoituksella, joka julkaistaan vähintään yhdessä jäsenten keskuuteen runsaasti leviävässä, osuuskuntakokouksen määräämässä sanomalehdessä, paitsi milloin kutsu on osuuskuntalain mukaan toimitettava toisin. Muut tiedonannot jäsenille toimitetaan samalla tavalla.

14 § Hallitus
Osuuskunnan hallitukseen kuuluu kahdeksan ( 8 ) jäsentä, jotka valitaan toimiinsa kolmeksi vuodeksi kerrallaan.

Hallitukseen voidaan valita vain osuuskunnan jäsen tai henkilö, joka on oikeutettu joko yksin tai yhdessä toisen kanssa toimimaan sellaisen osuuskunnan jäsenenä olevan yhteisön tai säätiön puolesta, jonka kotipaikka on osuuskunnan toiminta-alueella tai muualla Ylivieskassa. Osuuskunnan palveluksessa oleva, paitsi toimitusjohtaja, ei voi olla hallituksen jäsen. Hallituksen jäsenen kotipaikan tulee olla osuuskunnan toiminta-alueella tai muualla Ylivieskassa. Hallitukseen valittava henkilö ei saa valintahetkellä olla täyttänyt 65 vuotta.

Hallituksen jäsenistä on erovuorossa vuosittain kolmannes, aluksi arvan mukaan ja sitten vuorottain.

Hallitus valitsee keskuudestaan vuodeksi kerrallaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

15 § Hallituksen kokoukset
Hallitus on päätösvaltainen, kun saapuvilla on enemmän kuin puolet sen jäsenten koko lukumäärästä. Päätöstä ei kuitenkaan saa tehdä, ellei kaikille hallituksen jäsenille ole mahdollisuuksien mukaan varattu tilaisuutta osallistua asian käsittelyyn.

Hallituksen kokouksessa tulee päätökseksi se mielipide, jota enemmän kuin puolet läsnä olevista on kannattanut tai jos äänet menevät tasan, se mielipide, johon puheenjohtaja yhtyy. Hallituksen puheenjohtajan vaalissa äänten mennessä hallituksessa tasan puheenjohtaja valitaan arvalla.

Puheenjohtajan on huolehdittava siitä, että hallitus kokoontuu tarvittaessa. Lisäksi puheenjohtajan on kutsuttava hallitus koolle, jos hallituksen jäsen tai toimitusjohtaja sitä vaatii. Toimitusjohtajalla on, vaikka hän ei olisikaan hallituksen jäsen, oikeus olla läsnä hallituksen kokouksissa ja käyttää niissä puhevaltaa, jos ei hallitus määrätyissä tapauksissa toisin päätä.

Hallitus käsittelee muun muassa seuraavat asiat:

 1. päättää osuuskunnan palveluista perittävistä maksuista
 2. päättää osuuskunnan palvelujen tarjoamista koskevien sopimusten ehdoista
 3. tarkastaa osuuskunnan omaisuuden ja rahavarojen hoitoa sekä kirjanpitoa tai määrää jonkun jäsenistään ajoittain toimittamaan tällaisia tarkastuksia
 4. päättää osuuskunnan kokouksen koolle kutsumisesta ja valmistelee siinä käsiteltävät asiat ja käsittelee muita hallituksen toimivaltaan kuuluvia ja sen toimenpiteitä vaativia asioita.
  Hallituksen kokouksesta on laadittava pöytäkirja, jonka allekirjoittaa kokouksen puheenjohtaja ja, jos hallitukseen kuuluu useita jäseniä, vähintään yksi hallituksen siihen valitsema jäsen. Hallituksen jäsenellä ja toimitusjohtajalla on oikeus saada eriävä mielipiteensä merkityksi pöytäkirjaan. Pöytäkirja on numeroitava juoksevasti ja säilytettävä luotettavalla tavalla.

16 § Toimitusjohtaja
Osuuskunnalla on toimitusjohtaja. Toimitusjohtajan nimittää ja erottaa osuuskunnan hallitus.

Osuuskunnan hallitus tekee toimitusjohtajan kanssa kirjallisen sopimuksen, jossa sovitaan toimitusjohtajan tehtävän hoitamiseen ja toimeentuloon liittyvistä asioista.

17 § Toiminimen kirjoittaminen ja prokura
Osuuskunnan toiminimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja kumpikin yksin ja hallituksen jäsenet kaksi yhdessä.

Hallitus voi antaa toiminimen kirjoittamisoikeuden osuuskunnan palveluksessa oleville henkilöille siten, että he kirjoittavat toiminimen kukin erikseen yhdessä hallituksen jonkun jäsenen kanssa tai keskenään kaksi yhdessä.

Hallitus voi päättää myös prokuran antamisesta.

18 § Tilikausi ja tilinpäätös
Osuuskunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kultakin tilikaudelta on laadittava tilinpäätös.

Tilinpäätöksen tulee olla valmiina ja se on jätettävä tilintarkastajille tarkastettavaksi viimeistään kuukautta ennen osuuskunnan varsinaista kokousta, kuitenkin viimeistään ennen maaliskuun loppua.

19 § Tilintarkastajat
Osuuskunnalla on vähintään kaksi tilintarkastajaa ja heillä henkilökohtaiset varamiehet. Tilintarkastajat valitaan toistaiseksi. Tilintarkastajaksi tai hänen varamiehekseen voidaan valita vain henkilö, joka ei ole valintahetkellä täyttänyt 65 vuotta.

20 § Osuuden siirto ja siirron saajan oikeus
Osuus voidaan siirtää, mutta jäsenyyttä ei voida toiselle luovuttaa. Jos jäsen on siirtänyt osuutensa toiselle, on siirronsaaja, joka täyttää jäseneksi pääsemisen edellytykset, hyväksyttävä osuuskunnan jäseneksi. Siirronsaajan on haettava osuuskunnan jäsenyyttä kuuden kuukauden kuluessa siirrosta.

Siirronsaajalla on oikeus lukea hyväkseen siirtäjän suorittama liittymismaksu samoin kuin osuusmaksunsa lyhennykseksi siirtäjän osuusmaksusta osuuskunnalle maksettu määrä. Siirronsaaja saa tällöin myös muut osuuskuntalakiin ja näihin sääntöihin perustuvat taloudelliset edut ja velvollisuudet, jotka siirtäjällä olisi ollut, jos hänen jäsenyytensä olisi jatkunut.

21 § Kuolleen jäsenen oikeudenomistajan oikeus
Kuolleen jäsenen oikeudenomistajalla, jolle oikeus tämän osuusmaksuun on siirtynyt, on oikeus jäseneksi pääsemiseen, jos hän vuoden kuluessa kuolinpäivästä hakee osuuskunnan jäsenyyttä ja edellytykset jäsenyyden saamiseen muutoin ovat olemassa.

Oikeudenomistajalla, joka sanotussa ajassa tekemästään hakemuksesta hyväksytään osuuskunnan jäseneksi, on tällöin oikeus lukea hyväkseen vainajan suorittama liittymismaksu samoin kuin osuusmaksunsa lyhennykseksi vainajan osuusmaksusta osuuskunnalle maksettu määrä. Oikeudenomistaja saa tällöin myös muut osuuskuntalakiin ja näihin sääntöihin perustuvat taloudelliset oikeudet ja velvollisuudet, jotka vainajalla olisi eläessään ollut.

22 § Jäsenen erottaminen
Osuuskunnan hallitus päättää jäsenen erottamisesta.

 1. jos jäsen ei saamastaan varoituksesta huolimatta aikanaan suorita maksujaan osuuskunnalle tai täytä muita jäsenyydestä johtuvia velvollisuuksiaan
 2. jos jäsen kokonaan tai osaksi luopuu käyttämästä hyväkseen osuuskunnan palveluksia
 3. jos jäsen aiheuttaa osuuskunnalle huomattavaa vahinkoa, tai muutoin toimii osuuskunnan etujen ja tarkoitusperien vastaisesti
 4. jos jäsen toimii sopimuksessa mainittujen kulloinkin voimassa olevien yleisten määräysten tai yleisten toimitusehtojen vastaisesti tai
 5. jos jäsen joutuu konkurssitilaan tai holhouksen alaiseksi.

23 § Vara-, kunnossapito- ja muut rahastot
Osuuskunnalla on osuuskuntalain mukainen vararahasto, johon siirrettävä viisi prosenttia taseen osoittamasta tilikauden ylijäämästä, josta on vähennetty taseen osoittama tappio edellisiltä tilikausilta. Vararahastoa on kerrytettävä, kunnes rahasto on vähintään sadasosa osuuskunnan taseen loppusummasta.

Lisäksi osuuskunnalla on kunnossapitorahasto, jota kartutetaan siirtämällä vähintään viidesosa taseen osoittamasta tilikauden ylijäämästä, josta on vähennetty taseen osoittama tappio edellisiltä tilikausilta. Kunnossapitorahastoa voidaan käyttää osuuskunnan laitteiden kunnossapitoon ja uudistuksiin.

Osuuskunnalla voi olla vara- ja kunnossapitorahastojen lisäksi muitakin rahastoja.

24 § Ylijäämän jakaminen
Jakokelpoista ylijäämää voidaan jakaa jäsenille tilikauden aikaisen osuuskunnan palveluiden käytön perusteella tai korkona tilikauden alkuun mennessä maksetuille osuusmaksuille. Ylijäämää voidaan rahastokorotuksena jakaa myös jäsenten osuuksien lukumäärän mukaisessa suhteessa.

Ylijäämää voidaan jakaa samalla kertaa yhdellä tai useammalla perusteella. Osuuskunnan kokous päättää osuuskuntalain mukaisen jakokelpoisen ylijäämän jakamisesta jäsenille, kuitenkin enintään hallituksen ehdottaman tai hyväksymän määrän.

25 § Osuusmaksun nopeutettu palautus
Jäsen voi hallituksen päätöksellä saada osuusmaksun palautettua palautusperusteen syntyhetkeen perustuvassa aikajärjestyksessä jakokelpoisen ylijäämän rajoissa 60 päivän kuluessa jäsenyyden päättymisestä. Palautus maksetaan jäsenen erotessaan ilmoittamalle tilille taikka muulla sopivalla tavalla. Kunkin tilinpäätöksen perusteella nopeutetusti palautettavien osuusmaksujen enimmäismäärä on 10 prosenttia tilinpäätöksen mukaisesta osuuspääomasta.

26 § Osuuskunnan purkautuminen ja selvitystila
Päätös osuuskunnan vapaaehtoisesta purkamisesta ja selvitystilaan asettamisesta tehdään osuuskunnan kahdessa kokouksessa. Päätös osuuskunnan vapaaehtoisesta purkamisesta ja selvitystilaan asettamisesta ei ole pätevä, jos sen hyväksymisen puolesta ole viimeksi pidetyssä kokouksessa annettu kahta kolmasosaa äänestykseen osallistuneiden äänistä.

Kutsua seuraavaan kokoukseen ei saa antaa ennen kuin edellinen on pidetty.

Jos kumpikaan kokous ei ole varsinainen, tulee niiden välillä kulua vähintään kuukauden aika.

27 § Varojen jakaminen osuuskunnan purkautuessa
Jos osuuskunta puretaan, jaetaan omaisuuden säästö jäsenten kesken osuuksien lukumäärän perusteella.

28 § Erimielisyydet
Riidat toiselta puolen osuuskunnan ja toiselta puolen hallituksen jäsenen tai osuuskunnan muun edustajan, selvitysmiehen, tilintarkastajan tai osuuskunnan jäsenen välillä ratkaistaan osuuskunnan kotipaikkakunnan käräjäoikeudessa.

29 § Sääntöjen muuttaminen
Sääntöjen muuttamisesta päättää osuuskunnan kokous. Päätös on pätevä, ellei laissa tai näissä säännöissä ole toisin sanottu, jos sitä kannattavat jäsenet, joilla on vähintään kaksi kolmasosaa annetuista äänistä.